SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa - archív

1. UPOZORNENIE PRE DAŇOVNÍKOV ROK 2023

Obec Podskalie, ako správca miestnej dane, oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti a dane za psa, u ktorých v priebehu minulého roka 2022 (t.j. od 01.01.2022 do 31.12.2022) vznikla alebo zanikla daňová povinnosť (t.j. kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, darovanie, nájomná zmluva, zámena, vydané stavebné povolenie, vydané kolaudačné rozhodnutie, vybudovaná drobná stavba pevne spojená so zemou) k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Podskalie sú povinní v zmysle zákona č. 582/2004 Zb.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podať riadné alebo čiastkové daňové priznanie do 31.januára 2023.

K podaniu daňového priznania - dane z nehnuteľnosti je potrebné predložiť Rozhodnutie o povolení vkladu (originál) z Okresného úradu, katastrálny odbor Považská Bystrica, príp. list vlastníctva, nájomnú zmluvu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie…

DAŇ ZA PSA - predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.  Ak  daňová povinnosť za psa zanikla ste povinní  podať daňové priznanie

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Podskalie bol na rok 2023  schválený vo výške: 25,00/osoba/rok - občania prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt a 36 €/rok - vlastník nehnuteľnosti na území Obce Podskalie.  Obec Podskalie upozorňuje občanov, že v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sú povinní nahlásiť všetky zmeny skutočností (vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti) najneskôr do 30 dní od kedy zmena nastala.


2022

4. V zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z. z. zverejňujeme úroveň vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá je za rok 2021 - 53,95 %. Sadzba poplatku pre rok 2022 je 15 €/t. - zverejnené 24.2.2022


2021

20. Regiionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja na roky 2014-2020 - oznámenie o začatí zisťovacieho konania 

Link na dokument: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-trencianskeho-kraja-na-roky-20