SlovenskýEnglish

Ohlásenie drobnej stavby

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

  1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
  2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,
  3. oplotenie,
  4. prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.

Ohlásenie drobnej stavby doplnkovej funkcie v intraviláne obce  sa podáva na Obecnom úrade Podskalie. Tlačivá na ohlásenie drobnej stavby tu: /tlaciva

Drobná stavba v extraviláne obce (nespĺňajúca doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe) sa podáva na Obecnom úrade ako stavebné povolenie. (Žiadosť o stav. povolenie, projektová dokumentácia).