SlovenskýEnglish

Stavebné povolenie na rodinný dom a veľké stavby

Obec Podskalie nemá vypracovaný územný plán. Stavebná činnosť v obci podlieha stavebnému zákonu č. 50/1975. 

Vybavuje                           

Marta Juhasíková

Telefón                               

042/4326 066

Kde sa vybavuje                 

Spoločný obecný úrad Jasenica so sídlom v Považskej Bystrici Stavebné oddelenie
Námestie A. Hlinku 29/34, 3. poschodie  017 01 Považská Bystrica

Informácie k výstavbe rozdiely medzi intravilánom a extravilánom: 

 • pri plánovanej výstavbe v intraviláne obce (v zastavanom území obce) prebieha územné konanie a stavebné konanie väčšinou v jednom.
 • pri plánovanej výstavbe v extraviláne obce, podlieha územné konanie vypracovaniu zastavovacej štúdie spolu so žiadosťou na OÚ, ktorú posudzuje a schvaľuje obecné zastupiteľstvo Podskalie, na základe stavebného zákova č. 50/1975 a odporúčaní Spoločného stavebného úradu so sídlom v Pov. Bystrici.

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník obecnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby. Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre:

 • samostatnú stavbu alebo jej zmenu,
 • súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
 • jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
 • podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia.

Stavebný úrad môže stavebníkovi oznámiť, že vykoná stavebné konanie až po rozšírení žiadosti na ďalšie stavby, prípadne na celý súbor stavieb.

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje:

 • identifikačné údaje stavebníka,
 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
 • parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
 • meno, priezvisko a adresu projektanta,
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom zariadení,
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu – rodinného domu sa spravidla prikladajú najmä nasledovné podklady:

 • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
 • projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

Správny poplatok

Správny poplatok za stavebné konanie pri rodinnom dome je 50,- EUR.

Ak je súčasťou projektu aj oplotenie, studňa, oporné múry, samostatná garáž a pod. o výške poplatku sa dopredu informujte na príslušnom stavebnom úrade. Za  každú predmetnú stavbu je potrebné uhradiť samostatný správny poplatok.

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva na Obecnom úrade Podskalie. Tlačivá stav. povolenia tu: /tlaciva

Dôležité:

Mapy chránených území v obci Podskalie https://maps.sopsr.sk/