SlovenskýEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

8. Špeciálny spôsob hlasovania

Oprávnený volič, ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 alebo osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti môže podať,  výlučne telefonicky,  žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce na tel. č. 042/43 53215 od 24. októbra 2022 do 28. októbra 2022 najneskôr do 12 hodiny

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi MVK, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:
a) meno a priezvisko
b) rodné číslo,
c) adresa trvalého pobytu,
d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu
e) telefonický kontakt

7. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starotu obce a voľby do obecného zastupiteľstva

6. Kandidátne listiny + prílohy, nezávislý kadidát na starostu a poslanca OZ (tlačivá)

MINIMÁLNY POČET PODPISOV VOLIČOV PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA
PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOĽBY STAROSTU OBCE je 40.

5. Obec Podskalie v súlade s §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Podskalie ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29.10.2022. Počet obyvateľov je 138.  Volebná miestnosť bude zasadačka Obecného úradu v Podskalí.


Zoznam volieb: