SlovenskýEnglish

Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Podskalie

Projekt je spolufinancový fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Výzva číslo: 5/PRV/2015
Opatrenie: č. 4 Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lestného hospodárstva

Cieľ projektu: sprístupnenie jedtotlivých parciel z verejných komunikáciíí, zabezpečenie prístupu na pozemky po majetkovoprávne usporiadaných cestách, umožnenie prístupu k vodohospodárskym stavbám, ekologickým a iným opatreniam, vytvorenie nových pôdnych celkov určených na vyčlenenie poľnohospodársky obrábaných pozemkov, zníženie nákladovosti výroby, napríklad nákladov na prevavu materiálov (osív, sadív, hnotív apod) a s tým súviacaca celková úspora energií, vytvorenie podmienok pre korektné nájomné vzťahy k pozemkom ako základný predpoklad poskytovania priamych platieb na pôdu atď. 
 
Zazmluvnená výška NFP: 515 656,86 EUR
Začiatok realizácie: júl 2017
Koniec realizácie: september 2017